سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی قم 
سردبیرى، معاونت پژوهشی  
1361/01/01 
1384/01/01 
پژوهشی اجرایی 
همکاری 
دائره المعارف فقه اهل بیت 
عضو هیئت تحریریه نشریه فقه اهل بیت 
1373/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) 
عضو هیئت تحریریه نشریه کوثر 
1379/01/01 
1384/01/01 
اجرایی 
همکاری 
دبیرخانه دین پژوهان 
عضو رسمی دبیرخانه دین پژوهان کشور  
1379/01/01 
1384/01/01 
اجرایی،پژوهشی